CREAURBS

//CREAURBS
CREAURBS 2014-01-02T10:05:19+00:00

Creativity and knowledge: Basis for a new Urban Competitiveness (CREAURBS)

Funding program: Plan nacional de I+D, Ministerio de economía y competitividad, gobierno de España

Duration: 2010-2012

Main Researcher:
Montserrat Pareja-Eastaway

 Researchers:
Jean Byrne
Lídia Garcia
Marc Pradel
Montse Simó
Joaquín Turmo

 Summary:

The project emerges from the need to explore how the results obtained in the European project ACRE fit with the urban reality in Spain. The project analysed the capacity of four spanish cities (Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia) to attract and retain talent and creativity. The main hypothesis were the following:

  • The conditions to create and stimulate creative knowledge regions in the context of globalised economy depend on the urban trajectory and the economic tradition of the territory. The generation and localisation of these kind of activities is determined by a set of factors that differ from the factors that determine the generation and location of traditional capital. Mobility of economic resources is growing, even though there are different patterns in their behaviour

  • The ‘soft’ factors play a relevant role in the fostering of these regions, whereas the ‘hard’ factors are a necessary but not sufficient condition.

  • Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia seek for a similar specialisation in highly creative and knowledge-intensive sectors, what brings to non-cooperative behaviours that harm possible synergies amongst them.

One of the pillars of the research was the in-depth analysis of workers in creative and knowledge activities and of qualified migrants that have moved to one of the cities object of analysis. For that reason, the project developed a common survey to a representative sample in order to determine the role of soft and hard factors in the attraction of qualified workers from and outside the country and the relevance that these factors have in spanish metropolitan regions.

Results:

The project results showed the strong role of path dependency in the understanding of current competitiveness strategies based on creativity and innovation. With differences between Barcelona and Madrid on one side and Bilbao and Valencia on the other. As the main cities of the country, cultural industries in Barcelona and Madrid have a long history, paving the way for the emergence of new creative sectors. In Bilbao and Valencia this trend is weaker, and local administrations have done strong efforts to reverse the way promoting creativity in different ways. On the other hand, the four cities were strongly influenced by the economic growth model of the country, with the real estate sector playing a key role in the development of infrastructures.

 

El projecte Creativitat i Coneixement: Bases per a la Nova Competitivitat Urbana (CREAURBS), sorgeix de la necessitat d’extrapolar els resultats ja obtinguts en el context europeu (Projecte ACRE: Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union) a la realitat urbana espanyola.

L’objectiu del projecte és analitzar la capacitat d’atracció i retenció de talent i creativitat per part de quatre ciutats espanyoles que emergeixen com a pols de competitivitat a Espanya.

Les hipòtesis de partida són les següents:

  • H1: Les condicions per crear o estimular regions de coneixement i creatives en el context de l’economia globalitzada depenen de la trajectòria urbana i la tradició econòmica del territori.
  • La generació i localització d’aquest tipus d’activitats està determinada per un conjunt de factors que difereix dels factors que determinen la generació i localització del capital físic tradicional. La mobilitat dels factors i recursos econòmics és, en general, creixent, si bé existeixen importants diferències en els seus patrons de comportament.
  • H2: Els factors “soft” juguen un paper rellevant en la creació i estímul d’aquestes regions. Els factors “hard” es converteixen en condició necessària però no suficient. L’objectiu de la generació i atracció de talent pot aparèixer com a conflictiu si és dut a terme per diferents ciutats de forma competitiva i no buscant sinergies entre elles.
  • H3: Madrid, Barcelona, València i Bilbao persegueixen una similar especialització en sectors altament creatius i del coneixement. Això condueix a comportaments no cooperatius i perjudica la generació de sinergies entre elles.

Un dels tres pilars en els quals s’aferma aquest projecte és l’estudi en profunditat dels treballadors en activitats creatives i del coneixement i dels immigrants qualificats que han deixat els seus països per treballar en algun dels quatre casos d’estudi.
Per a això, es desenvolupa una enquesta comun a una mostra representativa amb la finalitat de determinar els factors hard i soft en l’atracció de treballadors qualificats de dins i fora del país i la importància d’aquests factors a les regions metropolitanes espanyoles, a través de l’opinió dels treballadors i professionals qualificats d’aquestes indústries.

Les ciutats-regions objecte d’estudi del projecte són Barcelona, Bilbao, Madrid i València. A partir de les mateixes, s’analitzan les similituds, diferències, competitivitat, complementarietats o sinergies entre les regions.